Põhikiri

Mittetulundusühing Eesti Putukatööstuse Liit (edaspidi Selts) on asutatud 15. juuli 2016. aastal Pangodis, Kambja vallas, Eesti Vabariigis, asutamislepinguga.

I ÜLDSÄTTED
1.1. Selts korraldab oma tegevust vastavuses Eesti Vabariigi seaduste ja käesoleva põhikirjaga.

1.2. Selts on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, tal on oma pangakonto ja sümboolika.

1.3. Seltsi ametlik nimi on “Eesti Putukatööstuse Liit”.

1.4. Seltsi asukoht on Eesti Vabariik.

1.5. Selts on asutatud määramata tähtajaks.

II. EESMÄRGID

2.1. Selts on asutatud üldistest keskkonda säästvatest huvidest lähtudes ja Seltsi eesmärgid on:
2.1.1. Esindada ja kaitsta oma liikmete huve;
2.1.2. Toetada seltsi liikmete arengut, olla ühenduslüliks putukatööstuse alal tegutsevate
isikute vahel, kontaktvõrgustike loomine ja arendamine kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil;
2.1.3. Uurida maailma parimaid praktikaid putukate kasvatamisel nii söödaks kui ka inimtoiduks ning nendest tervislike toitude valmistamist ning kasutada kogutud teavet avalikes huvides;
2.1.4. Edendada ja toetada Eesti Vabariigis tervisliku toitumise mõtteviisi ja uuendtoidu kasutamist, samuti rohetehnoloogia arengut ja ökoloogilist ressursside kasutamist;
2.1.5. Suurendada avalikku teadlikkust putukate kasutamisest alternatiivse toiduainete allikana, luues selleks muuhulgas võimalusi söödaks ja söögiks sobilike putukate kasvatamise kaudu;
2.1.6. Ühendada putuktoitumist (entotoitumist) väärtustavaid inimesi organisatsiooni tasandil ja kohalikus kogukonnas läbi ühise vabatahtliku tegevuse;
2.1.7. Tutvustada söödavate putukate kasvatamisalast tegevust ja võimalusi, korraldada
putuk- ja uuendtoidu vabaajaüritusi ning tutvustada söödavate putukate olulisust läbi
inimkonna ajaloo;
2.1.8. Populariseerida tervislikku ja aktiivset elustiili, arendada oma liikmetest vaimselt
teadlikud eeskujulikud kodanikud;
2.1.9. Tunnustada Seltsi väljapaistvaid liikmeid läbi Seltsi motiveerimisprogrammide;
2.1.10. Korraldada Seltsi liikmete sotsiaalset läbikäimist ning teavitada ja kaasata
putuktoidu temaatikast huvitatuid Seltsi üritustele.
2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks Selts:
2.2.1. Teeb koostööd kattuvate huvidega ja sidusorganisatsioonidega Eestis ja
välisriikides;
2.2.2. Osaleb võimalusel uuendtoitu ja putukate kasvatamist, kasutamist ja töötlemist
käsitlevas seadusloomes ning käsitleb sellesse puutuvat avalikus diskussioonis;
2.2.3. Korraldab oma liikmete valdkondlikku enesetäiendamist;
2.2.4. Edendab teadliku toitumise kultuuri ja korraldab vastavaid üritusi;
2.2.5. Arendab seadustega lubatud majandustegevust;
2.2.6. Korraldab korjandusi ning avalikke, sealhulgas ka tasulisi üritusi söödavate
putukate kasvatamise ja entotoitumisega seotud tegevuste toetamiseks;
2.2.7. Osutab sihtotstarbelist sponsortoetust, teeb annetusi ja kingitusi;
2.2.8. Võib vastu võtta toetusi;
2.2.9. Teeb selgitustööd, osaleb uuendtoitu ja putukate kasvatamist puudutavates
aruteludes ja avaldab arvamust nende kohta;
2.2.10. Täidab rahvusvahelisest õigusest tulenevaid kohustusi;
2.2.11. Tegeleb heategevusega;
2.2.12. Teeb muid seadusega ettenähtud toiminguid.

III LIIKMESKOND

3.1. Seltsi liikmeteks saavad olla juriidilised isikud, kes tunnistavad käesolevat põhikirja
ja muid Seltsi tegevust reguleerivaid dokumente ja soovivad aidata Seltsi eesmärkide
saavutamisel.
3.2. Seltsi liikmed peavad lugu ühiskonnas üldtunnustatud käitumisnormidest. Seltsi liige
hoidub tegudest, mis võivad oluliselt kahjustada Seltsi ja/või Eesti Vabariigi mainet.
3.3. Seltsi liikmeks vastuvõtmiseks peab taotleja esitama Seltsi juhatusele juhatuse poolt
kinnitatud vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma Seltsi põhikirja.
3.4. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab Seltsi juhatus vastavalt sätestatud korrale ja
korraldab ka liikmete arvestust.
3.5. Seltsi juhatus on kohustatud liikmeks vastuvõtmise otsustama mitte hiljem kui kolme
kuu jooksul pärast punktis 3.3. kehtestatud nõuete täitmist. Kui juhatus keeldub taotlejat
liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et vastuvõtmise otsustaks Seltsi üldkoosolek.
3.6. Seltsi liikmel on õigus:
3.6.1. Osaleda kõikidel Seltsi korraldatud üritustel;
3.6.2. Osaleda Seltsi organi või esinduse liikme valimistel põhikirjas kehtestatud korras;
3.6.3. Sõlmida Seltsiga tööleping;
3.6.4. Saada Seltsi organitelt teavet Seltsi tegevuse kohta;
3.6.5. Pöörduda oma liikmeõiguste kaitseks Seltsi üldkoosoleku poole.
3.7. Seltsi liige on kohustatud:
3.7.1. Järgima Seltsi tegevuses osalemisel Seltsi põhikirja ja organite otsuseid;
3.7.2. Igati kaasa aitama Seltsi eesmärkide elluviimisele;
3.7.3. Olema töös ja eraelus teistele eeskujuks;
3.7.4. Tasuma üldkoosoleku poolt kehtestatud korras ja ulatuses Seltsi liikmemaksu;
3.7.5. Teatama Seltsi juhatusele oma elukoha/juriidilise aadressi,
isikukoodi/registreerimisnumbri ja teised juhatuse poolt nõutud andmed ning pärast
nende muutumist teatama uued andmed hiljemalt ühe kuu jooksul;
3.7.6. Järgima teiste liikmetega suhtlemisel üldkehtivaid häid kombeid ja suhtlemise
nõudeid;
3.7.7. Hoidma kõrgel liikmele kohast au ja väärikust ning Seltsi mainet;
3.7.8. Osalema Seltsi üldkoosolekutel ning võtma aktiivselt osa Seltsi piirkondlike
osakondade või sektsioonide tööst.
3.8. Seltsi liige kannab Seltsi põhikirjas sätestatud korras isiklikku vastutust:
3.8.1. Liikmele sobimatu ja ebaväärika käitumise ja Seltsi maine kahjustamise korral;
3.8.2. Seltsi põhikirja ja Seltsi otsustes võetud kohustuste mittetäitmise korral;
3.8.3. Seltsi konfidentsiaalsusnõude rikkumise korral;
3.8.4. Seltsile varalise kahju tekitamisel seaduses ettenähtud korras ja ulatuses.
3.9. Peale liikme- ja sisseastumismaksu võib panna varalisi kohustusi Seltsi liikmele
ainult üldkoosoleku otsusega.
3.10. Seltsi liikmeskonnast väljaarvamine toimub järgmistel juhtudel:
3.10.1. Seltsi liikme kirjaliku avalduse põhjal juhatusele. Juhatus kustutab väljaastunu
Seltsi liikmete nimekirjast kahe kuu jooksul, arvates avalduse saamise päevast.
3.10.2. Vähemalt ühe majandusaasta eest Seltsi liikmemaksu tasumata jätmisel;
3.10.3. Viimase kahe aasta jooksul mitte ühelgi Seltsi üldkoosolekul osalemisel;
3.10.4. Seltsi põhikirja sätete korduvalt täitmata jätmisel;
3.10.5. Seltsi maine olulisel kahjustamisel;
3.10.6. Seltsi põhikirja punktis 3.1 sätestatud nõuetele mittevastavusel.
3.10.7. Muudel p. 3.1. seotud põhjustel, millisel juhul teeb väljaarvamise otsuse Seltsi
korraline üldkoosolek 2/3 liikmete häälteenamusega.
3.11. Seltsi liikme väljaarvamise otsustab Seltsi juhatus oma koosolekul teatades juhatuse
koosoleku toimumisest 14 päeva (2 nädalat) väljaarvatavale liikmele ette, kellel on õigus
koosolekul osaleda sõnaõigusega.
3.12. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt hääletas vähemalt 2/3
otsustusvõimelise juhatuse liikmetest.
3.13. Seltsist välja arvatud liikmele teatab juhatus 14 päeva (2 nädala) jooksul kirjalikult
tema väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest. Ühingust väljaarvatud liikmele
tasutud liikmemaksu ei tagastata.
3.14. Isikul, kelle liikmelisus ühingus on lõppenud, ei ole õigust ühingu varale.
3.15. Seltsi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda tema väljaarvamise otsuse
läbivaatamist väljaarvamisele järgneva Seltsi üldkoosoleku poolt ning taotleda Seltsi
liikmeks ennistamist.
3.16. Seltsi liikmeskonnast välja arvatud liikme liikmestaatuse taastamine toimub liikme
kirjaliku soovi alusel kooskõlas Seltsi põhikirjaga. Liikmestaatuse taastumise otsus
jõustub peale jooksva aasta liikmemaksu tasumist.
3.17. Juhatuse otsusega võib isikuid, kes ei sobi ja ei soovi astuda liikmeks, kuid toetavad
punkti 3.1. sätestatud nõudeid ja Seltsi eesmärke, võtta erandkorras Seltsi toetajaliikmeks.
Toetajaliikmeks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud.
3.18. Toetajaliikmed ei ole põhikirja tähenduses Seltsi liikmed, kuid neil on Seltsis
liikmetega võrdsed õigused ja kohustused, välja arvatud hääleõigus ja õigus olla valitud,
välja arvatud juhul kui neid on üldkoosoleku otsusega valitud juhatuse liikmeks.

IV ÜLDKOOSOLEK

4.1. Seltsi kõrgeim organ on Seltsi liikmete üldkoosolek.
4.2. Üldkoosolekul võivad hääleõigusega osaleda kõik Seltsi liikmed.
4.3. Üldkoosoleku ainupädevuses on:
4.3.1. Seltsi põhikirja muutmine;
4.3.2. Seltsi eesmärgi muutmine;
4.3.3. Seltsi juhatuse liikmete valimine;
4.3.4. Seltsi juhatuse asendusliikmete valimine;
4.3.5. Seltsi aasta-eelarve kinnitamise otsustamine;
4.3.6. Seltsi majandusaasta ja raamatupidamise aruande ning juhatuse tegevusaruande
kinnitamise otsustamine;
4.3.7. Seltsi liikmelisuse otsustamine põhikirja punktides 3.5. ja 3.15. nimetatud juhtudel;
4.3.8. Seltsi dokumentide kinnitamise otsustamine vastavalt põhikirjale;
4.3.9. Seltsi sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja tasumise üldise korra kinnitamine.
4.4. Üldkoosoleku kutsub juhatus kokku vähemalt kord aastas, mis toimub igal aastal
märtsis aastakoosoleku ajal.
4.5. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui:
4.5.1. Seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Seltsi liikmetest;
4.5.2. Seda nõuavad Seltsi huvid;
4.5.3. Kui seda taotleb juhatus.
4.6. Kui juhatus ei kutsu eelmise punkti alapunktis nimetatud asjaoludel üldkoosolekut
kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
4.7. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab Seltsi juhatus liikmetele üks kuu ette
juhatuses registreeritud Seltsi liikme elukoha või e-posti aadressil.
4.8. Üldkoosolek on kinnine – sellel võivad viibida ainult Seltsi liikmed. Kui üldkoosolek
nii otsustab, võivad sellel osaleda külalised.
4.9. Isikuga seotud hääletamine (valimine) on kinnine (salajane). Muul juhul on
hääletamine kinnine, kui seda nõuab kasvõi üks Seltsi liige.
4.10. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll.
4.11. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole
Seltsi liikmetest.
4.12. Juhul, kui üldkoosolekul ei osale või ei ole esindatud punktis 4.11 sätestatud nõutav
arv Seltsi liikmeid, on sama päevakorraga kokkukutsutud uus üldkoosolek
(korduskoosolek) otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt 1/10
Seltsi liikmetest. Korduskoosoleku kutse võib Seltsi liikmetele edastada koos esmase
üldkoosoleku kutsega.
4.13. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis olid teatavaks tehtud
üldkoosoleku kokkukutsumisel või millistes otsuse tegemist on taotlenud enam kui pool
üldkoosolekul osalevatest Seltsi liikmetest. Isiku valimise korral võib üldkoosolek valida
nende kandidaatide hulgast, kes on kandideerimiseks andnud oma kirjaliku nõusoleku
ning kes on kandidaadina kirjalikult üles seatud vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku
toimumist. Kandidaatide registreerimist korraldab juhatus.
4.14. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada Seltsi iga liige.
4.15. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole
koosolekul osalevatest Seltsi liikmetest või nende volitatud esindajatest ja Seltsi põhikiri
ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.
4.16. Seltsi põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle
2/3 üldkoosolekul osalevatest liikmetest või nende esindajatest. Põhikirja muudatus
jõustub selle registrisse kandmisest. Põhikirjas sätestatud Seltsi eesmärgi muutmiseks on
vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek, kusjuures muutmist otsustanud üldkoosolekul
mitteosalenud liikme nõusolek peab olema kirjalik.
4.17. Seltsi liikmeks taotleja taotluse läbivaatamine põhikirja punkti 3.5. alusel
otsustatakse Seltsi üldkoosoleku poolt vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalevate Seltsi
liikmete häältega.
4.18. Seltsi liikme väljaarvamise või ennistamise otsus põhikirja punktides 3.15. alusel on
vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalevate Seltsi
liikmete häältega.
4.19. Seltsi igal liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui Selts otsustab temaga või
temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga
kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
4.20. Seltsi liige, kes on ka juhatuse liige, ei või hääletada Seltsi majandusaasta ega
raamatupidamise aruande kinnitamise otsustamisel. Seltsi liige, kes on ka juhatuse või
muu organi liige, ei või hääletada Seltsi poolt tema vastu nõude esitamise otsustamisel.
Nende liikmete hääli ei arvestata sellisel juhul esindatuse määramisel.

V JUHTIMINE

5.1. Seltsi juhib ja esindab Juhatus.
Juhatuse liikmete arv on üks kuni viis isikut, kes määratakse üldkoosoleku poolt tähtajaga
kuni neli aastat Seltsi liikmesettevõtete esindajate hulgast ja kes peavad olema
teovõimelised füüsilised isikud. Üldkoosolek valib juhatusse ka ühe toetajaliikme.
Enamus Juhatuse liikmetest peavad olema Eesti Vabariigis registreeritud kodanikud.
5.2. Tähtaja lõppemisel jätkuvad juhatuse liikme volitused kuni üldkoosoleku poolt
juhatuse liikme asendamise või tema volituste jätkamise otsuse tegemiseni. Juhatuse
liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab juhatuse tööd.
5.3. Juhatus:
5.3.1. Korraldab ja juhib Seltsi igapäevast tegevust;
5.3.2. Esindab Seltsi suhetes ja õigustoimingutes kolmandate isikutega ja käsutab seltsi
vara ja vahendeid. Esindusõiguse piirang ei kehti kolmandate isikute suhtes.
Mittetulundusühingut peab kõikide tehingute tegemisel esindama vähemalt kaks juhatuse
liiget;
5.3.3. Kutsub kokku ja juhatab üldkoosolekuid;
5.3.4. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse
liikmetest;
5.3.5 Juhatus esitab üldkoosolekule kinnitamiseks Seltsi aasta-eelarve ja oma tegevuse
aruande;
5.3.6. Vastutab aastaaruande tähtaegse esitamise eest vastavalt Eesti
Vabariigi seadustele;
5.3.7. Juhatus vormistab oma otsused kirjalikult ning allkirjastab need;
5.4. Juhatuse pädevusse kuulub:
5.4.1. Kogu igapäevase tegevuse juhtimine;
5.4.2. Uute liikmete vastuvõtmise otsustamine, välja arvatud põhikirja punkti 3.5 teises
lauses sätestatud juhul;
5.4.3. Toetajaliikmeks vastuvõtmise otsustamine;
5.4.4. Liikme Seltsist väljaarvamine, välja arvatud põhikirja punktis 3.15 sätestatud
juhul;
5.4.5. Erandkorras tähtajaliste liikmemaksusoodustuste tegemine;
5.4.6. Piirkondlike osakondade asutamine;
5.4.7. Erialasektsioonide asutamine;
5.4.8. Muude seaduse või põhikirja alusel juhatuse pädevusse kuuluvate küsimuste
otsustamine.
5.5. Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda üldkoosolek igal ajal, kui juhatuse liige ei täida
oma kohustusi või muul mõjuval põhjusel.
5.6. Juhatuse liige loetakse muuhulgas juhatusest väljalangenuks, kui:
5.6.1. ta on Seltsist väljaastunud või välja arvatud;
5.6.2. ta ei ole osalenud neljal järjestikusel korralisel juhatuse koosolekul või ei ole
aruandeaastal osalenud vähemalt kuuel juhatuse koosolekul.
5.7. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule, kui seda ei
ole ette nähtud üldkoosoleku otsusega.
5.8. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosoleku
osalevatest juhatuse liikmetest ja põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti. Häälte võrdsuse
korral on otsustavaks Seltsi esimehe hääl.
5.9. Juhatuse liige ei saa oma kohustuste täitmise eest hüvitust, kui üldkoosoleku otsus ei
näe ette teisiti.
5.10. Juhatus võib sõlmida töölepingu Seltsi palgalisele tööle võetava isikuga.
5.11. Juhatuse liige täidab oma kohustusi vajaliku hoolsusega üldtunnustatud
kutseoskuste tasemel, oma võimetele vastavalt ning Seltsile parimal viisil.

VI SELTSI VARA, RAAMATUPIDAMINE, FINANTSMAJANDUSTEGEVUSE KONTROLL JA ARUANDLUS

6.1. Seltsi vara tekib:
6.1.1. Liikmemaksudest, mille määra ja maksmise korra määrab Üldkoosolek;
6.1.2. Varalistest annetustest, toetustest, kingitustest, eraldistest ja sponsorsummadest;
6.1.3. Tulust, mida võidakse saada heategevusest, või Seltsi põhikirjaliste eesmärkidega
seotud tasuliste ürituste korraldamisest ja muudest allikatest. Annetused, toetused ja
muud eraldised võivad olla sihtotstarbelised;
6.1.4. Lepingute täitmisest saadud tulust;
6.1.5. Varast, mille teine isik võõrandab Seltsi kasuks;
6.1.6. Muust tulust, mis on vajalik Seltsi põhikirjalise tegevuse arendamiseks.
6.2. Seltsile riigieelarveliste vahendite eraldamine ja kasutamine toimub seaduses
sätestatud korras.
6.3. Selts on talle kuuluva vara omanik. Seltsi vara ei kuulu jaotamisele liikmete vahel.
6.4. Seltsi juhatus korraldab Seltsi raamatupidamise ja koostab pärast majandusaasta
lõppu raamatupidamise aruande seaduses sätestatud korras.
6.5. Seltsi majandustegevuse ning vara seisundi kontrollimiseks valib kogu üldkoosolek
kolmeks aastaks vähemalt kaheliikmelise revisjonikomisjoni või nimetab audiitori, kes
viib vähemalt üks kord aastas läbi kontrollimise ning annab sellest aru üldkoosolekule.
Revisjonikomisjoni liikmed ei tohi kuuluda Seltsi juhtorganitesse.
6.6. Revisjonikomisjonil ja audiitoril on õigus nõuda ja saada raamatupidamis- ja muid
vajalikke Seltsi tegevust puudutavaid dokumente ning kontrollida finantsdistsipliini
täitmist.
6.7. Juhatus esitab raamatupidamise aruande üldkoosolekule kolme kuu jooksul, arvates
majandusaasta lõppemisest. Aruandele lisatakse revisjonikomisjoni arvamus. Kui Seltsil
on audiitor, lisatakse aruandele audiitori järeldusotsus.
6.8. Aruannete kinnitamise otsustab üldkoosolek. Majandusaasta kinnitatud aruandele
kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.
6.9. Selts ei kanna varalist vastutust oma liikme varaliste kohustuste eest. Seltsi liikmed
ei kanna varalist vastutust Seltsi varaliste kohustuste eest.
6.10. Selts ei jaga oma vara ega tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid
soodustusi oma juhtimis- või kontrollorganite liikmele, ühingule annetusi teinud isikule
või selle isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega järgmistele eelloetletud isikutega
seotud isikutele: abikaasale, elukaaslasele, otsejoones (vanem, vanavanem, laps,
lapselaps) või külgjoones (õde, vend) sugulasele.
6.11. Seltsi vara omandamise, kasutamise ja võõrandamise küsimused otsustab Seltsi
Juhatus üldkoosoleku poolt kehtestatud korras. Seltsi järgmise aasta eelarve võtab
Juhatuse ettepanekul vastu üldkoosolek.
6.12. Seltsi liikmemaksu määra, maksude tasumise korra ja maksudest laekuva raha
kasutamise korra kinnitab Juhatuse ettepanekul üldkoosolek.

VII SELTSI TEGEVUSE LÕPETAMINE

7.1. Seltsi tegevuse lõpetamine toimub seaduses sätestatud alustel, tingimustel ja korras
järgmiselt:
7.1.1. Õigus taotleda Seltsi tegevuse lõpetamist on Seltsi liikmel ja Seltsi juhatusel;
7.1.2. Ettepaneku Seltsi tegevuse lõpetamiseks saadab Seltsi juhatus liikmetele
seisukohavõtuks.
7.1.3. Seltsi tegevuse lõpetamise ettepaneku Seltsi üldkoosoleku päevakorda võtmiseks
on vajalik vähemalt poolte Seltsi liikmete kirjalik nõusolek.
7.1.4. Seltsi tegevuse lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud
vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud hääleõiguslikest Seltsi liikmetest.
7.2. Seltsi tegevuse lõpetamise aluseks on:
7.2.1. Üldkoosoleku otsus;
7.2.2. Seltsi liikmete arvu vähenemine alla kahe liikme;
7.2.3. Üldkoosoleku võimetus määrata seaduse või põhikirjaga ettenähtud juhtorganite
liikmed;
7.2.4. Muud seaduses ja põhikirjas sätestatud põhjused.
7.3. Seltsi sundlõpetamine toimub seaduses sätestatud korras ja alustel.
7.4. Seltsi lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus).
7.5. Likvideerimise korraldavad likvideerijad, kelle määrab vabatahtliku likvideerimise
korral üldkoosolek. Likvideerijatel on juhatuse liikmete õigused, mis ei ole vastuolus
likvideerimise eesmärgiga.
7.6. Likvideerijad lõpetavad Seltsi tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara,
rahuldavad võlausaldajate nõuded ja otsustavad pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist
allesjäänud vara kasutamise punktis 7.12. ettenähtud korras.
7.7. Likvideerijad võivad teha ainult neid tehinguid, mis on vajalikud Seltsi lõpetamiseks.
7.8. Likvideerimismenetluses peab Seltsi nimele lisama märkuse “likvideerimisel”.
7.9. Likvideerijad avaldavad viivitamatult teate Seltsi likvideerimismenetlusest ajalehes
ja Ametlikes Teadaannetes. Teada olevatele võlausaldajatele peab likvideerimisteate
saatma kirjalikult. Likvideerimisteates tuleb märkida, et võlausaldajad esitaksid nõuded
nelja kuu jooksul.
7.10. Kui teadaolev võlausaldaja ei ole nõuet esitanud, deponeeritakse temale kuuluv
raha. Kui võlausaldaja nõude tähtaeg ei ole saabunud ja võlausaldaja ei võta täitmist
vastu, deponeeritakse temale kuuluv raha.
7.11. Kui likvideeritava Seltsi varast ei jätku võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamiseks,
peavad likvideerijad esitama pankrotiavalduse.
7.12. Pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist allesjäänud vara
antakse üldkoosoleku otsusega üle sobivale tulumaksusoodustusega
mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule
juriidilisele isikule.
7.13. Pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist, raha deponeerimist ja allesjäänud vara üle
andmist esitavad likvideerijad avalduse Seltsi registrist kustutamiseks. Selts lõpeb selle
registrist kustutamisega.
7.14. Seltsi dokumendid antakse hoiule likvideerijale või kolmandale isikule.
7.15. Seltsi ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud alustel ja korras.
Põhikiri on kinnitatud üldkoosolekul 28. november 2017

Scroll to top