Seadusandlus

Põllumajandus- ja Toiduameti juhend: https://pta.agri.ee/uued-toidud-ehk-uuendtoit#putukad

Putukad kuuluvad uue uuendtoidu määruse järgi uuendtoidu alla, mille turustamiseks on vaja Euroopa Komisjoni luba. Siiani ei ole uuendtoidu luba ühelegi putuka liigile antud.

Euroopa Liidu kohtuotsuse järgi ei kuulunud terved putukad varem kehtinud uuendtoidu määruse reguleerimisalasse. See tähendab, et tervetele putukatele kehtivad üleminekumeetmed, mille järgi võib neid turustada kuni võetakse vastu otsus viimase konkreetse putukaliigi uuendtoidu taotluste kohta.

Üleminekumeetmete ajal võib Eestis kasvatada, turustada ja toidus kasutada järgmiseid putuka liike:

 1. Hariliku jahumardika vastsed ehk kollane jahuuss (Tenebrio molitor, meal worms)
 2. Toakilk                                                                            (Acheta domesticus, crickets)
 3. Kilk                                                                                  (Gryllodes sigillatus, crickets)
 4. Rändtirts                                                                        (Locusta migratoria, grasshoppers)
 5. Kõrbetirts                                                                       (Schistocerca gregaria, dessert locust)
 6. Mardika liigi Alphitobius diaperinus vastsed           (buffalo worms)
 7. Meemesilase nukud                                                     (Apis mellifera, European honey bee pupae)
 8. Kärbse liigi Hermetia illucens vastsed                     (black soldier fly larvae)Putukaid võib turustada/kasutada nii tervetena (mitte elusalt) kui ka jahvatatult (nt jahu). Putukatest saadud ekstraktide turustamine pole lubatud.Turustada ja toidus kasutada võib putukaid, mis on pärit kas EL liikmesriikidest või kolmandatest riikidest, mis on lisatud Komisjoni määruse 2019/626nimekirja (lisa III a). Hetkel on nimekirjas järgmised riigid: Kanada, Lõuna-Korea ja Šveits. Nimekirja on lisandumas ka Vietnam ja Tai.

  Kui putukaid/putukatooteid soovitakse turustada teistesse EL liikmesriikidesse, siis tuleb järgida sihtriigi nõudeid, kuna riigid võivad üleminekumeetmeid rakendada erinevalt.

  Nõuded putukate käitlemisele

  Putukate käitlemine (surmamine ja edasine töötlemine, nt jahvatamine) on tegevus, millest tuleb Põllumajandus- ja Toiduametit teavitada(käitlemiskohaks valida töötlemisettevõte ja valdkonnaks putukate käitlemine). Putukate kasutamine toiduks ei vaja eriluba/teavitust, kui ettevõttel on juba tegevusluba või tegevusest on teavitatud.

  Erinõudeid putukate kasvatamisele ja käitlemisele ei ole ning seega rakenduvad kõik asjakohased toidu nõuded. Eestikeelsed juhised putukate käitlemiseks on valmimisel kuid seniks leiab vajalikku infot inglise keeles Soome pädeva asutuse juhendist ja EL putukakasvatajate ühenduse hea hügieenitava juhendist.

  Putukate uuendtoidu taotlused ja load

  Euroopa Komisjoni kodulehelt leiab infot selle kohta, millised putukate uuendtoidu taotlused on esitatud. Taotluste kokkuvõtetest on näha, mis kujul ja millistes toidugruppides putukatele luba taotletakse.

  Taotluste riskihindamise kulgu saab jälgida Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) registrist. Selleks sisestada otsingu märksõnaks kas taotluse number (on näha taotluse kokkuvõtte dokumendi pealkirjas, nt 2018/0125) või putuka liigi nimetus ladina keeles.

  EFSA-l on üheksa kuud aega taotluse hindamiseks. Hindamine peatatakse juhul, kui taotlejalt on vaja lisainfot ning selle aja võrra pikeneb ka riskihinnangu valmimise tähtaeg.

  EFSA avalikustas 14.01.2021.a. hinnangu putuka liigi Tenebrio molitor(harilik jahumardikas) vastsetele (ehk kollane jahuuss). Ülevaate putukate taotluste hindamisest EFSA-s leiab lisainfo alt.

  Kui EFSA on avaldanud positiivse hinnangu siis on Komisjonil aega seitse kuud, et lisada uuendtoit lubatud uuendtoidu nimekirja (määrus 2017/2470). Üldiselt võtab see protsess aega 4-6 kuud.

  Toodete märgistamine

  Putukaid ja nendest saadud toite tuleb märgistada vastavalt Toiduseaduses ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 1169/2011kehtestatud nõuetele.

  Erinõuded võidakse kehtestada Komisjoni rakendusmäärusega 2470/2017, kui putukatele antakse uuendtoidu lubasid.

  Põllumajandus- ja Toiduamet soovitab lisaks toidu märgistusel välja tuua:

Scroll to top